ورژن جدید کستل با قابلیت LAN  در میل موجود می باشد.